Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Statut


Załącznik

do Uchwały Nr XIII/87/2003

Rady Gminy Manowo

z dnia 29 października 2003 r.

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WYSZEWIE

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie zwany dalej „Ośrodkiem Kultury” działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

2) ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1998r. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

4) postanowień niniejszego statutu.

§ 2. Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Manowo pod nr 4011-1/2000.

§ 3. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Manowo.

§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest Gmina Manowo.

2. Siedziba Ośrodka Kultury mieści się w Wyszewie.

3. W ramach współpracy z innymi instytucjami kultury, samorządami, podmiotami gospodarczymi, fundacjami i stowarzyszeniami - Ośrodek Kultury może działać na terenie całego kraju oraz za granicą.

Rozdział II

Cel i zakres działania Ośrodka Kultury

§ 5. 1. Celem Ośrodka Kultury jest prowadzenie wielokierunkowej działalności na rzecz rozwoju i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Manowo.

2. W strukturze Ośrodka Kultury funkcjonują:

1) Ośrodek Kultury w Wyszewie

2) Biblioteka Publiczna w Wyszewie

3) filie Biblioteki Publicznej z siedzibami w Rosnowie i Boninie

3. Ośrodek Kultury realizuje cele statutowe przez:

1) promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą,

2) tworzenie, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury,

3) zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych,

4) upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Manowo w szczególności przez udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

§ 6. Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną polegającą na:

1) edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę,

2) rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności Gminy Manowo,

3)organizowaniu różnych form edukacji kulturalnej,

4) tworzeniu warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

5) organizowaniu twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

6) tworzeniu warunków uczestnictwa w kulturze dla osób niepełnosprawnych,

7) współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym,

8) współdziałaniu z organizacjami, stowarzyszeniami, towarzystwami i uczestnikami innych form działalności kulturalnej.

§ 7. Ośrodek Kultury w zakresie prowadzenia Biblioteki Publicznej w Wyszewie oraz filii Biblioteki Publicznej w Rosnowie i Boninie:

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i chroni materiały biblioteczne,

2) prowadzi działalność bibliograficzną, dokumentacyjną i popularyzatorską,

3) udostępnia zbiory oraz prowadzi działalność informacyjną, zwłaszcza informuje o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziała z archiwami,

4) upowszechnia czytelnictwo prasy i książek,

5) doskonali formy i metody pracy bibliotecznej,

6) współdziała ze szkołami, innymi bibliotekami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych miejscowej społeczności,

7) koordynuje działalność filii bibliotecznych,

§ 8. Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:

1) tworzenia warunków do wypoczynku i rekreacji,

2) organizacji zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

3) organizowania imprez turystyczno-krajoznawczych,

4) współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Manowo oraz Gminną Radą Sportu.

§ 9. Dla realizacji swoich zadań Ośrodek Kultury może:

1) zatrudniać twórców, wykonawców oraz innych specjalistów,

2) współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć,

3) prowadzić działalność impresaryjną,

4) organizować kursy, seminaria, warsztaty i wystawy lub w nich uczestniczyć,

5) prowadzić działalność wydawniczą,

6) organizować spektakle, koncerty, festiwale, wystawy, odczyty, imprezy artystyczne, rozrywkowe i turystyczne,

7) organizować rehabilitację przez sztukę dla osób niepełnosprawnych,

8) prowadzić działalność artystyczną mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom,

9) prowadzić działalność w klubach artystycznych, klubach hobbystycznych, sekcjach i zespołach,
10) organizować różnorodne formy edukacji kulturalnej i oświatowej,

11) prowadzić działalność instruktażowo-metodyczną,

12) realizować inne działania służące zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i aspiracji mieszkańców Gminy Manowo,

13) prowadzić aukcje, licytacje prac autorskich oraz przedmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych,

14) sprzedawać wyroby artystyczne,

15) prowadzić wypożyczalnię kaset, płyt filmowych i muzycznych oraz sprzętu muzycznego,

§ 10. 1. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Kultury może ponadto wykonywać usługi w zakresie reklamy, wypożyczania, najmu, dzierżawy i innych form oddawania w używanie posiadanego majątku własnego lub użyczonego. Natomiast użyczonego lub w innej formie przekazanego przez Gminę, wyłącznie za jej zgodą.

2. Środki uzyskane z działalności określonej w ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

§ 11. Ośrodek Kultury może, na mocy umów i porozumień, współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi instytucjami w zakresie działalności statutowej.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka Kultury

§ 12. 1. Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury, reprezentuje go na zewnątrz, a także dokonuje czynności prawnych w jego imieniu.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Manowo wg zasad określonych w obowiązujących przepisach.

3. Przełożonym służbowym Dyrektora Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Manowo.

§ 13. 1. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za działalność Ośrodka Kultury.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy realizacja celów i zadań Ośrodka Kultury poprzez:

1) dobór i właściwe wykorzystanie kadr,

2) ustalenie programu działalności,

3) gospodarowanie majątkiem i finansami,

4) pozyskiwanie środków finansowych pozabudżetowych,

5) współpraca z sołectwami w zakresie organizacji imprez w klubach.

3. W przypadku nieobecności Dyrektora, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Ośrodka Kultury upoważniony jest Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

§ 14. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Manowo.

Rozdział IV

Majątek i finanse Ośrodka Kultury

§ 15. 1. Rada Gminy Manowo zapewnia środki finansowe niezbędne do prowadzenia działalności statutowej Ośrodka Kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest, zaopiniowany przez Wójta i zatwierdzony przez Dyrektora, roczny plan finansowy na dany rok budżetowy, uwzględniający wysokość dotacji od Gminy, środki niezbędne do wypłaty wynagrodzenia pracowników, a także środki potrzebne do utrzymania obiektów, w których prowadzona jest działalność Ośrodka Kultury.

3. Gmina Manowo przekazuje środki finansowe w miesięcznych transach, jako dotację podmiotową.

4. Ośrodek Kultury może otrzymać od Gminy Manowo lub organów administracji rządowej i samorządowej dodatkowe dotacje celowe na realizację zadań statutowych.

§ 16. Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o rachunkowości.

§ 17. Ośrodek Kultury dysponuje wydzieloną częścią mienia komunalnego i może zbywać środki trwałe z zastosowaniem odpowiednich przepisów o przedsiębiorstwach państwowych.

§ 18. 1. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Ośrodka Kultury są:

1) wpływy uzyskane z działalności statutowej, a w szczególności:

- z prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, zajęć, itp.

- ze sprzedaży własnych wydawnictw,

- z organizacji imprez własnych lub zleconych,

- ze sprzedaży majątku ruchomego,

- z promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury

- z usług reklamowych,

2) dotacje od Organizatora,

3) środki otrzymane od osób trzecich,

4) środki uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

5) środki uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej,

6) środki uzyskane z innych usług związanych z działalnością statutową

§ 19. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Manowo, który w szczególności zatwierdza roczne plany działania oraz sprawozdania z działalności Ośrodka.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 20. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia i wymagają uchwały Rady Gminy Manowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Staciwa 26-02-2013 14:05:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Staciwa 26-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Maria Staciwa 26-02-2013 14:05:10