Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie

z dnia 31.12.2017r.

Nr 20/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury

W Wyszewie

 

 

Regulamin Organizacyjny

Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem prawnym określającym strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie, jego zakres działania, a także zakres obowiązków i odpowiedzialności wszystkich osób w nim zatrudnionych – bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie działa na podstawie:

-Ustawy z 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z dnia 16 kwietnia 2012r. Poz 406),

-Ustawy z 27 czerwca 1997r. O bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz.642 ze zm.)

-Statutu uchwalonego uchwałą nr 13/87/2003 Rady Gminy w Manowie z dnia 29 października 2003 w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie.

§ 2

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się w Wyszewie /nr budynku 18/.

Działalność prowadzona jest także:

- w Bibliotece Publicznej Gminy Manowo w Wyszewie

- w Bibliotece Publicznej Gminy Manowo Filia w Rosnowie

- w Bibliotece Publicznej Gminy Manowo Filia w Manowie

- w Bibliotece Publicznej Gminy Manowo Filia w Boninie

- w Świetlicy Wiejskiej w Kretominie

- w Świetlicy Wiejskiej w Boninie

- w Świetlicy wiejskiej w Cewlinie

- w Świetlicy Wiejskiej w Manowie

- w Świetlicy Wiejskiej w Wyszeborzu

- w świetlicy Wiejskiej w Wyszewie

- w Świetlicy Wiejskiej w Grzybnicy

- w Świetlicy Wiejskiej w Rosnowie

§ 3

Głównym celem działalności GOK jest zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia.

GOK realizuje swoje statutowe zadania poprzez edukację, wychowania oraz upowszechnianie kultury. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.

§ 4

Użyte w Regulaminie sformułowania lub skróty oznaczają:

GOK – Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie,

Dyrektor – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie,

Główna Księgowa – Główna Księgowa GOK,

Biblioteka – Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie

Filia biblioteki – Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Rosnowie, Manowie lub Boninie.

Świetlica – Świetlica działająca na terenie Gminy Manowo,

Osoba zatrudniona – osoba zatrudniona w GOK na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

Komórka organizacyjna –wieloosobowa komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowisko pracy,

Impreza – organizowane przez GOK przedsięwzięcie kulturalne, muzyczne, edukacyjne lub wychowawcze o określonych ramach czasowych, w tym w szczególności przedstawienie, koncert, festiwal, konkurs, festyn.

Rozdział II

Struktura organizacyjna

§ 5

W strukturze organizacyjnej GOK występują:

-Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie

-Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rosnowie, Manowie oraz Boninie,

-Dział Księgowości,

-Świetlice z siedzibami w Boninie, Cewlinie, Grzybnicy, Kretominie, Manowie, Rosnowie, Wyszeborzu i Wyszewie

§ 6

Schemat organizacyjny GOK przedstawia w sposób graficzny załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 7

Zadaniem wszystkich osób zatrudnionych w GOK jest upowszechnianie działalności kulturalnej poprzez inicjowanie i organizowanie różnorodnych imprez i koncertów lub branie udziału przy ich organizowaniu w zakresie obowiązków przypisanych ich stanowisku pracy.

Rozdział III

Zarządzanie i kierowanie

§ 8

Dyrektor zarządza całokształtem działalności GOK, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem GOK i jest za nie odpowiedzialny.

§ 9

Do zakresu działania Dyrektora GOK należy w szczególności:

1. Składanie w imieniu GOK oświadczenia woli, w tym zaciąganie zobowiązań i zarządzanie mieniem GOK, oraz odbieranie oświadczeń woli składane GOK,

2.Przedstawienie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych,

3. Określanie struktury organizacyjnej GOK,

4.Nadawanie ogólnego kierunku działalności GOK oraz sprawowanie nadzoru nad tą działalnością,

5.Ustalanie rocznego planu pracy GOK i kontrola jego wykonania,

6.Czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi i materiałowymi,

7.Zapewnianie sprawnego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych GOK oraz podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między komórkami organizacyjnymi oraz osobami zatrudnionymi w GOK,

8.Przestrzeganie terminowego i należytego wykonywania ustalonych zadań oraz kontrola wykonania obowiązków przez osoby zatrudnione w GOK,

9.Odpowiedni dobór pracowników i zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych, a także stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

10.Pełnienie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w GOK na podstawie umowy o pracę,

11.Nadzorowanie przestrzegania przez zatrudnione osoby w GOK Statutu i Regulaminu Organizacyjnego,

12.Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników GOK Regulaminu pracy i Regulaminu wynagradzania,

13.Wydawanie zarządzeń, ogłoszeń i poleceń służbowych,

14.Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,

15.Współdziałanie z organizatorem w zakresie przewidzianym przepisami prawa,

16.Sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

§ 10

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

-Główna Księgowa,

-Zastępca dyrektora

-Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszewie

-Pracownicy Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Boninie, Manowie i Rosnowie

-Osoby zatrudnione w GOK na samodzielnych stanowiskach pracy

-Osoby zatrudnione w GOK na umowę cywilnoprawną.

§11

Funkcje kierownicze w GOK wykonują:

-Dyrektor

-Zastępca Dyrektora

-Główna Księgowa

§ 12

1. Zastępca Dyrektora zarządza GOK i reprezentuje go na zewnątrz w zakresie udzielonego przez Dyrektora upoważnienia.

2. W razie nieobecności Dyrektora zastępca dyrektora wykonuje jego obowiązki w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania GOK.

§ 13

Do zadań zastępcy dyrektora należy:

1.Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną,

2. Współpraca z mediami,

3. Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów oraz poszukiwanie innych źródeł finansowania działalności GOK,

4. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

Rozdział IV

Biblioteka

§ 14

W skład Biblioteki wchodzą:

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie Filia w Boninie

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie Filia w Manowie

Biblioteka Publiczna Gminy Manowo w Wyszewie Filia w Rosnowie

§ 15

W bibliotekach stworzono samodzielne stanowiska pracy a nadzór nad nimi pełni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie

§ 16

Do zadań biblioteki w szczególności należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy,

2. Obsługa użytkowników, w tym przede wszystkim udostępnianie zbiorów,

3.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

4.Udzielanie profesjonalnej pomocy czytelnikom w wykorzystywaniu zbiorów bibliotecznych,

5. Informowanie o zbiorach własnych innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

6. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

7. Współpraca ze szkołami, przedszkolami, Radami Sołeckimi i Radami Osiedli, współudział w organizacji lokalnych imprez kulturalnych.

8. Propagowanie książek i czytelnictwa poprzez stosowanie różnorodnych form pracy z czytelnikiem dziecięcym i dorosłym.

Rozdział V

Dział Księgowy

§ 17

Działem Księgowym kieruje główna księgowa.

Do zadań Działu Ksiegowego należy w szczególności:

1.Prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:

- zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Gminnego Ośrodka Kultury

- ustalenie kosztów jednostkowych oraz sprawozdawczości finansowej okresowej i rocznej

- bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

- rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im składniki,

- nadzorowanie całokształtem prac z zakresu rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie.

2.Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające na:

- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi,

- zapewnieniu pod względem formalnym prawidłowości umów zawieranych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie

- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

- zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

3. Analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji jednostki,

4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej legalności dokumentów i operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

5.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów/ dowodów księgowych/, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

6. Kontrasygnowanie umów, porozumień wywołujących skutki finansowe.

7.Bieżąca kontrola stanu środków pieniężnych oraz czuwanie nad zapewnieniem płynności finansowej i korzystnych źródeł finansowania.

8.Dbałość o terminową wypłatę wynagrodzeń pracowników.

9.Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych i ich analiza.

10.Czuwanie nad realizacją należności i zobowiązań finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie.

11. Opracowywanie planów finansowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie.

Rozdział VI

Samodzielne stanowiska pracy

§ 18

Na samodzielnych stanowiskach pracy podlegającym bezpośrednio Dyrektorowi zatrudnieni są następujący pracownicy:

Instruktor

Do zadań instruktora w szczególności należy:

1. Organizowanie całokształtu działalności świetlicy -tworzenie optymalnych warunków ciekawego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.

2. przygotowywanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Manowie,

Radą Osiedla, Radą Sołecką i Szkołą Podstawową .

3. sporządzanie wymaganych planów i sprawozdań.

4. prowadzenie kroniki w świetlicy jako dokumentacji różnych imprez okolicznościowych,

5. Współpraca z Radą Sołecką w , szkołami i przedszkolami oraz z innymi organizacjami działającymi na terenie gminy Manowo w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Sołectwa lub Osiedla oraz organizacji imprez okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa lub Osiedla

6. Propagowanie różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą oraz innymi mieszkańcami

z terenu Sołectwa lub Osiedla.

7. Bieżące utrzymywanie porządku w pomieszczeniach świetlicy, korytarzu i łazience, z których korzystają dzieci i młodzież w czasie zajęć.

8. Współudział w przygotowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie.

Palacz c.o.- konserwator

Do obowiązków palacza c.o. –konserwatora należy:

1. Sprawowanie ogólnego nadzoru nad kotłownią i całością urządzeń c.o. w GOK

2. Składanie zapotrzebowania na dostawę środków opałowych i rozliczanie się z zużycia opału wg obowiązujących norm.

3. Utrzymywanie porządku w kotłowni, magazynie opałowym, podwórzu oraz ponoszenie osobistej odpowiedzialności za przyjęte urządzenia i sprzęt znajdujący się na wyposażeniu kotłowni.

4. Dokonywanie okresowych przeglądów urządzeń c.o. i sieci wodno-kanalizacyjnej oraz zgłaszanie wszelkich zauważonych uszkodzeń.

5. Wykonywanie prac konserwatorskich i naprawczych wszelkiego rodzaju sprzętu i urządzeń w GOK.

6. Cięcie, układanie i przygotowywanie drewna do sezonu grzewczego.

7. Koszenie i grabienie trawników wokół GOK oraz placu rekreacyjnego.

8. Wykonywanie prac malarsko-budowlanych w pomieszczeniach GOK.

9. Pomoc przy organizacji imprez kulturalnych ujętych w planie na dany rok kalendarzowy.

Pracownik gospodarczy

Zakres obowiązków:

1. Utrzymywanie w należytej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń, najbliższego otoczenia przed wejściem do budynków oraz pomieszczenia do przechowywania urządzeń i środków przeznaczonych do sprzątania, tj.:
- zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg w przydzielonych pomieszczeniach

- wycieranie kurzu w meblach i na meblach, na urządzeniach elektrycznych i sprzęcie komputerowym (z wyłączeniem monitorów), z parapetów i grzejników,

- usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp,

- mycie, czyszczenie i odkażanie łazienek,

- mycie drzwi i ościeżnic oraz okien w pomieszczeniach, co najmniej dwa razy w roku,

2. Przygotowanie pomieszczeń klubu do wynajęcia i nadzór nad przebiegiem wynajęcia i oddania pomieszczeń,

3. opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych

zbiorczych pojemników,

4. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby przydzielone do sprzątania pomieszczenia i teren przed wejściem do budynków, były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

5. Właściwe i oszczędne używanie powierzonego sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania czystości.

6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora GOK , a nie objętych niniejszym zakresem.

Rozdział VII

Zarządzenia i ogłoszenia

§ 19

  1. Dyrektor wydaje zarządzenia i ogłoszenia.

  2. Zarządzenia mają charakter wiążący dla osób zatrudnionych w GOK.

  3. Ogłoszenia mają charakter informacyjny.

§ 20

  1. Zarządzenia wydawane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości osób zatrudnionych w GOK poprzez ich wywieszanie na tablicy ogłoszeń oraz wyłożenie do wglądu w sekretariacie Dyrektora.

  2. Ogłoszenia wydawane są w formie pisemnej i podawane do wiadomości osób zatrudnionych w GOK w sposób określony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

  3. Wyjątkowo, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania GOK, ogłoszenia mogą być wydane w formie ustnej i podane w taki sposób do wiadomości osób zatrudnionych w GOK.

§ 21

Zarządzenia i ogłoszenia wchodzą w życie od następnego dnia po dniu ich ogłoszenia, chyba że w ich treści zaznaczono inny termin.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 22

  1. W sprawach nieobjętych postanowieniami regulaminu decyduje Dyrektor GOK.

  2. Zmiany w Regulaminie dokonywane będą w trybie obowiązującym dla jego ustalenia.

 

Załącznik:

Schemat organizacyjny GOK

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 regulamin organizacyjny.docx (, 25.77Kb) 2019-11-17 20:48:57 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Staciwa 17-11-2019 20:48:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Staciwa 17-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Maria Staciwa 17-11-2019 20:55:40